facebook

בלו אוקטופוס מספקת שירותי אחסון המתבסס על השירות והשרתים של חברת  האחסון ״וואנגוס״ כפי שמופיע באתרה.

שירות זה תקף בין רוכש השירות ("הלקוח") לבין חברת בלו אוקטופוס לאחר שהסכים באופן מלא לתנאי השימוש של ספקית שירותי האחסון ("וואנגוס") כפי שמוצג באתרה תחת תנאי השימוש.

בנוסף לכך, השימוש באתר www.blue-octopus.com ובשירותי החברה הינו אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי תקנון זה ולהסכמה מלאה לתנאיו כמפורט להלן:

כללי

1. תקנון זה מפרט את תנאי השימוש המחייבים באתר www.blue-octopus.com (להלן: “האתר”) ,  רבות דף הפייסבוק של סטודיו בלו אוקטופוס.

2. האתר מספק לגולשים ומשתמשים ברשת האינטרנט מידע לעיון בתחומים שונים וכן אפשרות העלאת תכנים שונים (כלל המידע באתר יקרא להלן: “המידע” או “התכנים”), המצוי בחלקו בבעלות בעלי האתר ובחלקו בבעלות צדדים שלישיים (להלן: “ספקי המידע”), כמו גם אפליקציות ושירותים שונים (להלן: “השירותים”).

3. משתמשים וגולשים יכולים לפרסם במקומות המיועדים לכך באתר, תגובות ביחס לתכנים מסוימים וכן להעלות תכני השייכים להם, כל זאת בכפוף לאיסורים ומגבלות לפי הדין ולפי תקנון זה. בין התכנים אותם ניתן להעלות נכללים אנימציות, סרטונים איורים, תמונות, צילומים, וידאו , קבצי אודיו, תרשימים, קישורים, מצגות, גרפים, טבלאות וכיו”ב, לרבות במסגרת בלוגים, פרסומים, קהילות, פורומים, וכן מאפשר האתר לשלוח הודעות דואר אלקטרוני ומסרים אישיים (להלן: “תכני גולשים”).

אחריות מוגבלת

4. האתר, וכל התוכן הכלול בו לרבות השירותים, המידע ותוכן הגולשים, מוצגים למשתמשים as is. בעלי האתר ו/או מי מטעמם, אינם אחראים לכל שימוש שהמשתמש עושה בהם, בין במישרין בין בעקיפין, ו/או להסתמכות המשתמש עליהם.

למען הסר ספק מודגש כי כל פרסום עסקי ו/או כלכלי ו/או פיננסי, ככל שיהיה כזה באתר, אין לראות בהם משום יעוץ ו/או מתן חוות דעת.

5. בעלי האתר וספקי המידע ו/או מי מטעמם, אינם אחראים להתאמת האתר, תכניו ושירותיו לצרכי ו/או למטרות המשתמש.

6. בעלי האתר וספקי השירות והמידע ו/או מי מטעמם, לא ישאו בכל אחריות בגין כל נזק מכל סוג ומין שהוא שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בקשר עם השימוש באתר, וזאת גם בקשר עם שימוש במידע, בשירותים (לרבות שירותי אחסון המבוססים של שירותיה ושרתיה של חברת ״וואנגוס״) ובתוכן גולשים ו/או בגין הפסקת השירותים המוצעים באתר ו/או חלק מהם ו/או ביטולם וזאת לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

7. בעלי האתר וספקי השירות והמידע ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לזמינות האתר, המידע, השירותים, ותוכן גולשים, לרבות לדיוק הנתונים, לצורה, לשלמות, לעדכניות, להתאמתם למשתמש באופיים טיבם, והיקפם, לליקויים אפשריים, זמינות, לתוכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים שיתקבלו במחשב בעלי האתר, לנתונים המתקבלים במחשב המשתמש וכיו”ב.

בעלי האתר וספקי השירות והמידע עושים כל שניתן בכדי שהשירות והמידע יהיה נכון ומדויק עד כמה שאפשר, אולם על אף האמור ייתכן ויחול טעות ו/או ליקוי ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו אל המשתמש, והמשתמש פוטר בזאת את בעלי האתר וספקי השירות והמידע ו/או מי מטעמם, מכל אחריות ו/או חבות ביחס לכך.

8. בעלי האתר רשאים לכלול באתר תוכן ושירות של כל צד שלישי שהוא ובין היתר שירותי אחסון, תכנים מסחריים, לרבות מודעות קופצות, פרסומות, באנרים, וכיו”ב. המשתמש נותן לבעלי האתר ו/או מי מטעמם פטור מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לשירותים ותכנים מסחריים שאינם של בעלי האתר עצמם ו/או מבוססים עליו ו/או תלויים בו.

9. האתר כולל גם קישורים שונים לאתרים אחרים שאינם האתר, וכן פירסומים מגורמים שונים (להלן: “תוכן זר”). כל שימוש בתוכן זר ו/או במידע ממקורות שאינם האתר הינו באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש ולבעלי האתר לא תהא כל אחריות לכך.

10. מובהר ומודגש לגולשים כי השירותים המוצעים באתר והמידע באתר יכולים להשתנות ו/או להתעדכן בכל זמן שהוא, וכי תכנים שהופיעו באתר יכולים להישתנות ו/או להימחק ללא כל הודעה מוקדמת וללא הסכמת המשתמש ו/או צורך במתן הסכמה כאמור, וכי בעלי האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג, שייגרם במקרה כזה.

11. בעלי האתר אינם מתחייבים שהשימוש באתר ובשירותיו לרבות שירותי אחסון ו/או כל מידע הכלול בו יינתן כסידרו בלי הפסקות, לא יופרע, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני כשלים, מתקפות סייבר, קלקולים או תקלות, והמשתמש פוטר בזאת את בעלי האתר ו/או מי מטעמם, מכל אחריות ו/או חבות הנוגעת לכך, מכל מין וסוג, שייגרם במקרה כזה.

כניסה לאתר והרשמה לשירותיו

12. הכניסה לאתר ו/או השימוש בשירותים באתר ו/או בחל מהם יכולים להיות כרוכים ברישום ו/או בתשלום לבעלי האתר ו/או תאגיד קשור ו/או לגורם אחר הפועלים בשיתוף פעולה עם בעלי האתר.

במקרה כזה, המשתמש מתחייב לפעול בהתאם להוראות הרישום ו/או הגביה של בעלי האתר ו/או הגורמים האחרים, ובין היתר למסור את כל הפרטים הנכונים והמדויקים, ולעדכן את בעלי האתר, בכל מקרה של שינוי בפרטים שנמסרו על ידו וזאת ללא כל דיחוי ושיהוי.

13. ככל שיידרש רישום, יפעל המשתמש בהתאם להוראות כפי שיוצגו לו בהליך הרישום.

לידיעת המשתמשים, הגשת פרטים אישיים כוזבים לרבות ביחס לאמצעי תשלום, הינה עבירה פלילית אסורה כאמור בחוק העונשין, התשל”ז-1977.

14. המשתמש יישא באחריות הבלעדית לשמור את הסיסמה שלו ואת דרכי הגישה לשירותים המוצעים באתר בסודיות, ולנקוט באמצעי אבטחה מתאימים, על מנת למנוע ניצול לרעה של חשבון המשתמש ושימוש בו שלא על-ידי המשתמש.

15. המשתמש פוטר בזאת את בעלי האתר ו/או מי מטעמם מכל חבות ו/או אחריות בקשר עם רישום ו/או סליקה ו/או גביה המתבצעת על-ידי צד שלישי שאינו בעלי האתר.

16. לבעלי האתר יהא שיקול הדעת המלא והבלעדי רשאים להפסיק את שירותי האתר ו/או חלק מהם ו/או לערוך בהם כל שינוי שהוא ו/או לדרוש תשלום בגין השימוש בהם, וכמו כן יהיו רשאים בעלי האתר להסיר מהאתר מידע ותכנים ללא שמירתם, וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדי ובלי שיהא צורך מצידם במתן הודעה מוקדמת ו/או בקבלת הסכמת המשתמש ו/או צד ג’.

פרטי המשתמש

17. מסירת פרטים כלשהם מצד המשתמש תעשה בהתאם לרצון המשתמש בלבד, וידוע לו כי הוא אינו חייב למסור פרטים כלשהם לבעלי האתר. לבעלי האתר תהא רשות להשתמש בפרטים שמסר המשתמש אל האתר ו/או במסגרת הגלישה בו, וכן בכל מידע נוסף שמסר המשתמש וזאת לצרכים שונים של פעילות בעלי האתר וזאת לרבות אך לא רק: יצירת קשר עם צדדים שלישיים ולקוחות הפקת פעילויות ואירועים, פרסום, מתן שירותי דיוור לרבות דיוור ישיר על-ידי בעלי האתר ו/או מי מטעמם ו/או עבור לקוחות וצדדים שלישיים; כל שימוש שיעשה במידע על ידי בעלי האתר יהיה אך ורק שימוש חוקי במידע שיתקבל ובהתאם להוראות כל דין.

18. בשימוש באתר נותן המשתמש את הסכמתו המפורשת לכך שבעלי האתר יעבירו ו/או יחשפו פרטים מזהים אודותיו שהתקבלו אצלם בקשר עם השימוש באתר, ובכלל זה את פרטי המשתמש המלאים המצויים אצל בעלי האתר, זמני ההתקשרות ואורכם, את מספר ה-IP של המחשב המתקשר, וכן כל מידע נוסף ו/או אחר אשר יש בו כדי לזהות את המשתמש ו/או לקשר את המשתמש לפעילות כלשהי ברשת האינטרנט. המשתמש נותן הסכמתו ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, את זכותם של בעלי האתר לעשות כן, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, וזאת לרבות במקרה של מיזוג פעילות בעלי האתר ו/או האתר עם צד שלישי אחר, או בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות ו/או הדין הדין ו/או מכוח צו שיפוטי, וזאת מבלי שיהא כל צורך מצד בעלי האתר ו/או מי מטעמם במתן הודעה מוקדמת או בקבלת הסכמה נוספת מאת המשתמש מעבר לקבוע בתקנון זה. המשתמש מצהיר ומאשר בזה, באופן בלתי חוזר, כי לא תהינה לא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר במקרים הנזכרים לעיל.

19. בעלי האתר רשאים להפעיל וכן לשלוח אל המשתמשים קובצי זיהוי, אשר יאפשרו להם לזהות את המחשב ממנו יוצר המשתמש גישה אל האתר (כגון Cookies) וכמו כן יוכלו לעשות שימוש במידע המתקבל אצלם בעקבות כך.

20. בעלי האתר רשאים ללא צורך בקבלת הסכמה כלשהי מצד המשתמש וללא צורך במתן הודעה מוקדמת, לחסום ולהגביל בכל זמן את אפשרות הגלישה באתר ו/או המידע בפני משתמש, במידה והמשתמש עשה שימוש במידע בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה אחרת.

השימוש באתר ובמידע באתר

21. המשתמש מתחייב, להשתמש באתר בהתאם לדרישות כל דין, בהתאם לתנאי השימוש של האתר כפי שאלו מפורטים בתקנון זה, ולהימנע מפגיעה במאן דהוא לרבות בבעלי האתר ו/או בצדדים שלישיים.

22. המשתמש מתחייב לא להפר את הוראות הדין בקשר עם שימוש באתר ומתחייב לא לפרסם ו/או להעלות לאתר כל חומר אשר יש בו כדי להפר זכויות של אחר, לפגוע באחר ו/או להוות עבירה פלילית כלשהי לפי דיני מדינת ישראל, ו/או כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה אשר עשוי לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר העולה כדי לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר אשר פרסום שלו נאסר לפי הוראות כל דין וכיו”ב. למען הסר ספק מודגש כי כל האיסורים הנ”ל חלים כולם גם ביחס להעלאת קישורים לתכנים ו/או חומרים פסולים כאמור.

23. כמו כן המשתמש מתחייב, שלא לגרום במסגרת גלישתו באתר, בין במעשה בין במחדל לרבות בהתנהגות, להפרה ו/או פגיעה של זכויות יוצרים, זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות מעין קנייניות, זכויות מוסריות, פטנטים, סודות מסחריים, סימני מסחר, לא לפגוע בפרטיות ובצנעת הפרט, לא לפרסם לשון הרע, לא להפר צו, לא לבצע פרסום אסור על פי כל דין וכיו”ב.

24. המשתמש מתחייב לא לעשות באתר שימוש אשר יש לו קשר עם הפעולות הבאות: מסירת סיסמאות ו/או פרטים אינטמיים ו/או אישיים אודות גולשים ו/או הטרדת גולשים, פרסום, התחזות לאחר, שימוש בשפה פוגענית ו/או בוטה, העתקת פרטים ו/או מודעות מהאתר והצגתם או פרסומם לצרכים מסחריים ו/או באופן אשר עשוי לפגוע באתר ובעליו, איסוף פרטים על משתמשים אחרים, פרסום חומרים מטעים, פרסום קישורים ו/או העלאת תכנים מיניים לאתר ו/או תכנים אשר עלולים לפגוע ברגשות גולשים אחרים ו/או אשר עשויים להסב להם נזק וכיו”ב.

25. המשתמש מתחייב, שלא לפגוע בבעלי האתר ו/או במשתמשים אחרים של האתר או ברשת האינטרנט בכלל, ובין היתר להימנע מכל פגיעה ביכולתם ו/או הכבדה עליה לצרוך שירותים המסופקים באתר וכמו כן להימנע לחלוטין וללא סייג מאיסוף נתונים עליהם. איסור זה כולל גם איסור על משחקי פרמידה, מכתבי שרשרת, משלוח “דואר זבל” או כל ניסיון למסור מידע ו/או להציע שירות או מוצר שהאתר ו/או משתמשיו לא נתנו אישור לקבלם.

26. המשתמש מתחייב להימנע מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתר, לרבות באמצעים טכנולוגיים אשר מטרתם העתקה ו/או אחזור ו/או סריקה ו/או כריית מידע, וכמו כן להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באתר וזאת לרבים בתכנים המועלים על-ידי גולשים, תכנים פרסומיים ו/או כל תוכן אחר, ובפרט שלא להתערב בקוד המקור של האתר.

27. כמו כן המשתמש מתחייב להימנע מביצוע מעשים ו/או מחדלים אשר עלולים להפריע לפעילות האתר ו/או הגולשים בו, לרבות בדרך של הפרעה ו/או שיבוש לפעילות מחשב כדוגמת”תולעים”, “וירוסים”, וכל יישום מזיק אחר, עריכת ו/או החדרת תוכנה העלולה לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, חדירה לחומר מחשב, הסגת גבול, מחיקת חומר מחשב, וכיו”ב.

28. המשתמש מתחייב ליידע את בעלי האתר לאלתר, על כל אפשרות לפגיעה במשתמשים ו/או בצדדים שלישיים ו/או הפרה קיימת ו/או הפרה צפויה של הוראות הדין, עקב ו/או כתוצאה מפעולות המשתמש או פעולות אחרות הידועות לו.

29. השימוש היחידי המותר במידע המופיע באתר הוא שימוש אישי בלבד. המשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו ו/או לאפשר העברת המידע בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצדדים שלישיים.

30. למען הסר כל ספק, מובהר בזה כי האיסור על שימוש עסקי ו/או מסחרי במידע חל ביחס לכל סוגי המידע באתר, וזאת לרבות אך לא רק לכל התכנים והפרסומים של צדדים שלישיים אשר אינם קניינם של בעלי האתר.

31. השימוש במידע ו/או הסתמכותו עליו, הנו באחריותו הבלעדית של המשתמש.

תוכן גולשים

32. המשתמש מתחייב כי כל תוכן מכל מן וסוג שהוא המעולה ו/או מוצג על-ידו ו/או בגללו באתר ובכל דף אינטרנט הקשור לאתר, כי אין שום מגבלה חוזית ו/או חוקית ו/או אחרת אשר בעטיה הוא אינו רשאי להעלות ו/או לפרסם תכנים כאמור (להלן גם: “תוכן גולשים”).

33. המשתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לתוכן גולשים המועלה על ידו והוא פוטר בזאת במפורש את בעלי האתר ו/או מי מטעמם, מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך.

המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את בעלי האתר ו/או מי מטעמם מיד עם הצגת דרישה ראשונה מצידם, בגין כל פגיעה, נזק, הוצאה, הפסד, אובדן רווחים, תשלום, אובדן יכולת שימוש, אובדן נתונים, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, אשר ייגרמו להם, לרבות בגין שכ”ט עו”ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או עקב כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, הנוגעת לפעילות שלו ו/או של מי מטעמו באתר, וזאת לרבות אך לא רק, העלאת תוכן גולשים. אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מכל הסעדים העומדים לבעלי האתר על פי דין.

34. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שבעלי האתר, לרבות כל הפועלים מטעמם, אינם אחראים ולא יהיו אחראים, בשום מקרה, למהימנותו, טיבו, שלמותו, נכונותו, שלמותו, עדכניותו, חוקיותו ותפקודו, של תוכן גולשים, וכי הם גם אינם אחראים ולא יהיו אחראים לכל הסתמכות שתתבצע ביחס לתוכן גולשים, כמו גם ביחס למידע או התכנים.

35. בעלי האתר רשאים, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, לסרב לפרסם ו/או לערוך כל שינוי בתוכן גולשים בכולו ו/או בחלקו, וזאת בלי שיהא צורך בקבלת הסכמה מהמשתמש ו/או צורך במתן הודעה מוקדמת למשתמש ו/או למי מטעמו. האמור מתייחס גם לתוכן שכבר פורסם.

36. לבעלי האתר יהא שיקול הדעת הבלעדי בקביעת מגבלות ו/או תנאים ביחס לתוכן גולשים ו/או למחוק אותו על פי שיקול דעתם הבלעדי, וזאת, בין היתר אך לא רק, עקב חריגה מתנאי השימוש באתר ו/או בחלוף פרק זמן.

37. בעצם העלאת תוכן גולשים על ידי המשתמש לאתר, הוא מקנה לבעלי האתר /או מי מטעמם, באופן בלתי חוזר וללא תמורה, רישיון שימוש בלתי מוגבל בזמן בתוכן הנ”ל. רשיון זה כולל שימוש חוזר בכל מדיה בתוכן זה לרבות במסגרת פרסומים, ו/או במסגרת אתרים עתידיים.

קנין רוחני

38. כל הזכויות באתר, בתכניו, במידע המופיע בו, ובשירותים הקשורים לאתר, שייכים באופן בלעדי לבעלי האתר, וזאת למעט שירותים של צדדים שלישיים ו/או תכנים השייכים להם.

39. בעלי האתר הנם בעלי זכויות ההפעלה של האתר, ובעלי מלוא הזכויות בפעילות האתר.

40. חל איסור מוחלט להעתיק, לשלוח, להפיץ, לשדר, לפרסם וכיו”ב כל מידע באתר, אשר לא ניתנה לגביו הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעלי האתר.

41. מודגש כי המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש בתכנים שבאתר ו/או במידע שבאתר לצורך יצירת אוסף, לקט, פרסום, תקציר או מאגרי מידע וחדשות.

42. המשתמש מתחייב לא לבצע במידע שינויים כלשהם ולא לאפשר לצדדים שלישיים לעשות שימוש במידע המופיע באתר, וכן מתחייב המשתמש שלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים בכל הקשור במידע.

התקשרות משתמש עם צדדים שלישיים

43. במסגרת השימוש באתר יכול להיווצר התקשרות בין צד שלישי כלשהו לבין משתמש כלשהו, וזאת גם לצורך קבלת שירותים בתשלום או שלא בתשלום. כל התקשרות בין צד שלישי למשתמש הינה אך ורק בין שני צדדים אלו ובעלי האתר לא יהיו צד לה בשום מקרה.

פניות לבעלי האתר

44. משתמש המעוניין לבטל את רישומו לשירות כלשהו הניתן באתר, ו/או מעוניין לפנות לבעלי האתר בכל עניין הקשור לאתר, יעשה זאת באמצעות הודעת דואר אלקטרוני אל שירות הלקוחות של האתר, בכתובת:

____________contact@blue-octopus.com.com__________________

על המשתמש לציין בפנייתו את פרטיו המלאים לרבות שמו, מספרי הטלפון ליצירת קשר וכן כתובת דואר אלקטרוני עדכנית, וכן כל פרט נוסף אשר נדרש לבירור פנייתו.

דיוור

45. המשתמש מסכים כי פרטי כתובת הדואר האלקטרוני אותם ימסור לאתר, וכן כל פרטי ההתקשרות והזיהוי הנוספים ישמשו את בעלי האתר לצורך דיוור תכנים שונים מהאתר ו/או מצדדים שלישיים אל המשתמש, לרבות דיוור ישיר, וכן שליחת דברי פרסומת שונים. המשתמש יהיה רשאי להסיר עצמו מרשימות התפוצה כולן ו/או חלקן בכל זמן, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בעלי האתר בקשר לקבלת דיוור כאמור.

תנאים כלליים נוספים

46. לבעלי האתר קיימת הזכות להפסיק כל פעילות ו/או שירות של האתר ושהאתר מציע באופן זמני ו/או קבוע, בכל זמן וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדי.

47. לבעלי האתר הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, לרבות תנאי תקנון זה, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמש מרגע פרסום תנאי השימוש המעודכנים. המשתמש מתחייב לעיין ולקרוא את התקנון מזמן ולזמן ולפעול על פיו.

48. אם ייקבע כי סעיף מסעיפי התקנון לא ניתן לאכיפה ו/או שהוא חסר תוקף משפטי, יש להחליפו בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו וכוונתו קרובים ביותר לכוונתו המקורית של הסעיף.

49. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בכל הנוגע לאתר ו/או לרבות שירותים הניתנים בקשר עם האתר, יהיה בית המשפט המוסמך בחיפה, אשר ידון בענין בהתאם לדיני מדינת ישראל. המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא מסכים לכך שלא תהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים, ומשכך לא יתקיים דיון שיפוטי מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

50. כל זכות שלא הוקנתה במפורש למשתמש שמורה לבעלי האתר.

51. תקנון זה יחול לטובת בעלי האתר ו/או מי מטעמם. בעלי האתר רשאים להעביר ו/או להסב את תקנון על כל המשתמע ממנו, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, וזאת בכל דרך שהיא מבלי שיידרשו במתן הודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.

52. השימוש באתר מותנה וכפוף להסכמתו המלאה של המשתמש לאמור בתקנון זה. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי תנאי השימוש באתר ידועים לו ומוסכמים עליו וכי הוא מתחייב לפעול על פיהם.

53. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

54. מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את בעלי האתר.

תרגישו חופשי לפנות אלינו במייל

כל שאלה, פידבק, הערה או הארה תתקבל בברכה, ותזכה למענה מהיר ואדיב מהצוות החרוץ שלנו.

Scroll to Top

תרגישו חופשי לפנות אלינו במייל

סטודיו בלו אוקטופוס